Skip to main content

DISCLAIMER

Asbestplatform

Op deze pagina beschrijven we de algemene gebruiksvoorwaarde voor de website van Asbestplatform.
(Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kruispuntbank onder het BTW nr BE0768.827.146)

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van de diensten van Asbestplatform, krijgen geen toegang meer tot ons platform. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze pagina’s komt, accepteert deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Beschrijving

Asbestplatform is een website welke een bezoeker in staat stelt om volledig kosteloos een offerte aan te vragen. Wij brengen na een controle onze aangesloten deskundigen in staat om contact op te nemen met de aanvrager. Geheel vrijblijvend voor alle partijen.

Persoonsgegevens

Je gaat ermee akkoord dat Asbestplatform de door jouw ingestuurde gegevens kan doorgeven aan de aangesloten partners om je interesse kenbaar te maken. Asbestplatform deelt in geen geval jouw gegevens met personen of bedrijven die niet rechtstreeks met ons samenwerken. We gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden van derden.

Aansprakelijkheid

Asbestplatform besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Asbestplatform niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Asbestplatform de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Asbestplatform wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Asbestplatform spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Asbestplatform kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Asbestplatform kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Asbestplatform beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Asbestplatform aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Asbestplatform kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van onze aangesloten partners aanlevert. Asbestplatform is slechts een bemiddelaar. Onze opdracht bestaat uitsluitend om gebruikers in contact te brengen met onze partners door een procedure van een offerteaanvraag. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat Asbestplatform in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die een offerteaanvraag doet enerzijds en een aangesloten leverancier anderzijds.

Intellectuele eigendomsrecht

Asbestplatform is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

Databank

De door Asbestplatform verzamelde gegevens zijn systematisch en/of methodisch geordend en maken een databank uit in de zin van artikel XI 306 en 307 WER, en vallen zij onder de bepalingen van het Sui Generis databankrecht. Elke bezoeker of gebruiker van de Website verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook geheel of gedeeltelijk de databank van Asbestplatform te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de Website en/of diensten van Asbestplatform wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Asbestplatform, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen.